آرزوي ملائك


)از دلم تا حريم تو زدم پل

همه سرمايه ام باشد توسل((2)

)گرچه پستم ولي آيم به سويت

كه منم خار و تو زيباترين گل((2)

علي بن الحسين مولا (4) يا مولا

علي بن الحسين مولا (4)

آرزوي ملائك ديدن راز و نياز توست

بهترين لحظه ي هستي همان وقت نماز توست

من گمانم چنين حكم قضا بسته به ناز توست (2)

علي بن ال...

دمام گيتي دوباره كرده اعجاز

در باغي تماشايي شده باز (2)

)بين زيبا گلان زيباترين را

شهر بانو بياورده گلي ناز، (2)

علي بن ال...

تو كه شب نان و خرما برده اي بر روي دوشت

كن نگاهي به سوي بنده ي حلقه به گوشت

كه شوم تا قيامت سائل پيمانه نوشت (2)

علي بن الحسين...